CÁC THẦN THOẠI ĐƯỢC LƯU TRUYỀN LẠI TRONG THẾ GIỚI POKEMON (BẢN GỐC)

Bài viết này dành cho các bạn muốn đối chiếu các bản dịch của bài viết Các thần thoại được lưu truyền lại trong thế giới Pokemon. Nếu phát hiện ra bản dịch chưa thực sự sát với nghĩa gốc, vui lòng để lại dưới comment, tôi sẽ xem và chỉnh sửa nó. Cảm ơn các bạn đã góp ý.

Các truyền thuyết được lưu truyền lại ở các khu vực trong thế giới Pokemon:

STT BẢN GỐC BẢN DỊCH
1 The god of fire, god of lightning, and god of ice must not be touched.
Else, heaven and earth will be angered and the world will face destruction.
The god of the sea will appear to stop the destruction.
But, it will not prevent the world’s destruction.
Unless an exceptional trainer appears to calm the wrath of the gods…
Thần lửa, thần sấm và thần băng, là những vị thần bất khả xâm phạm.
Nếu không, thiên nhiên sẽ nổi giận và thế giới sẽ đi vào hủy diệt.
Thần biển xuất hiện để cứu lấy thế giới khỏi tai họa.
Nhưng Người không thể ngăn chặn được sự diệt vong của thế giới.
Chỉ khi có một huấn luyện viên anh hùng xuất hiện, cơn thịnh nộ của các vị thần mới được lắng xuống…
2 Two towers… Two Pokémon… But when one burned down, both Pokémon flew away, never to return.
Hai tòa tháp… hai Pokemon… nhưng khi một tòa tháp bị thiêu rụi, cả hai Pokemon cùng bay đi và không bao giờ quay trở lại…
3 A long time ago on an island called Alto Mare there lived an old man and a woman.
One day, they found two wounded children on the seaside.
With the old couple’s careful nursing, the children got better quickly.
But then suddenly an evil monster appeared and attacked the city.
The island was instantly swallowed up by the monster.
But then before the man’s and the woman’s eyes, the children transformed.
They were the mirage Pokémon Latias and Latios.
The two of them called their friends from the sky.
They brought the power to drive away the evil darkness.
That power was a jewel called the Soul Dew.
Peace returned to the island.
And after that, Latias and Latios often visited this island, where the Soul Dew is.
The island was never attacked again by the evil monster.
Cách đây rất lâu, trên một hòn đảo có tên là đảo Nước (Alto Mare), có một đôi vợ chồng già sinh sống.
Một ngày nọ, họ tìm thấy hai đứa trẻ bị thương trên bờ biển.
Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của đôi vợ chồng già, hai đứa trẻ đã khỏe mạnh nhanh chóng.
Một ngày nọ, có một con quái vật xuất hiện và tấn công thành phố.
Người dân trong thành phố vô cùng hoảng sợ, ngay lúc ấy…
Trước mặt đôi vợ chồng già, hai đứa trẻ đã hiện thân…
Chúng là những Pokemon Huyền Thoại – Latios và Latias.
Chúng đã gọi bạn bè của mình đến.
Chúng mang đến một nguồn năng lượng để tiêu diệt con quái vật.
Năng lượng đó là một viên đá quý được gọi là Mảnh Vụn Trái Tim (Soul Dew).
Hòn đảo đã trở lại hòa bình.
Từ đó, Latios và Latias thường xuyên đến hòn đảo, nơi mà viên đá quý được cất giấu.
Hòn đảo sau đó đã không còn bị tấn công bởi quái vật nữa…
4 Long did we live here in this cave.
All thanks to the powerful Pokemon living alongside us.
Yet, we sealed that Pokemon away, alone in the dark.
We feared it.
If you have the courage, if you still hold to hope,
open the door. For beyond it the eternal Pokemon waits.
Chúng tôi đã sống trong hang động này từ rất lâu.
Tất cả là nhờ vào những Pokemon mạnh mẽ sống cùng với chúng tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi đã phong ấn nó đi, để nó một mình trong bóng tối.
Chúng tôi sợ nó…
Nếu bạn có lòng can đảm và niềm hy vọng.
Hãy mở cửa, có một Pokemon đang chờ bạn vĩnh cửu.
5 First comes Relicanth.
Last comes wailord.
Đầu tiên là Relicanth.
Cuối cùng là Wailord.
6 Once after a volcano violently erupted, the Snowpoint Forest, rich in natural resources and beauty, was transformed into a sea of flowing lava.
Then, out of a bright blue light, Regigigas appeared. Along with Regirock, Regice, and Registeel.
Together, the four of them halted the volcano’s eruption, thus saving Snowpoint City from destruction.
Later Regigigas transformed itself into a stone of life and fell into a deep sleep, while in order to protect Regigigas, the legend says that Regice, Regirock, and Registeel transformed into three guardian pillars made of the basic elements of rock, ice, and steel.
Có một lần một ngọn núi lửa phun trào dữ dội, rừng Kissaki – nơi giàu tài nguyên thiên nhiên và xinh đẹp, đã biến thành một biển dung nham nóng chảy.
Đột nhiên, từ trong ánh sáng xanh rực rỡ, Regigigas xuất hiện cùng với Regirock, Regice và Registeel.
Bốn người bọn họ đã cùng nhau ngăn chặn sự phun trào của núi lửa, cứu thành phố Kissaki khỏi sự hủy diệt.
Sau đó, Regigigas tự biến mình thành một hòn đá của sự sống và chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi đó, để bảo vệ Regigigas, truyền thuyết nói rằng Regice, Regirock và Registeel cũng đã biến thành ba trụ cột bảo vệ được làm bằng các yếu tố cơ bản của băng, đá và thép.
7 A body of rock. A body of ice. A body of steel.
When gather those three together, the king will appear.
Một cơ thể của đá. Một cơ thể của băng. Một cơ thể bằng thép.
Khi tập hợp ba người đó lại với nhau, nhà vua sẽ xuất hiện.
8 In the beginning, there was only a churning turmoil of chaos.
At the heart of chaos, where all things became one, appeared an Egg.
Having tumbled from the vortex, the Egg gave rise to the Original One.
From itself, two beings the Original One did make.
Time started to spin. Space began to expand.
From itself again, three living things the Original One did make.
The two beings wished, and from them, matter came to be.
The three living things wished, and from them, spirit came to be.
The world created, the Original One took to unyielding sleep…
Ban đầu, chỉ có sự hỗn loạn và sự xáo trộn của hỗn loạn.
Tại trung tâm của hỗn loạn, nơi vạn vật hòa làm một, xuất hiện một Quả trứng.
Sau khi ngã xuống từ vòng xoáy, Quả trứng đã nở ra Nguyên Bản (Original One).
Từ chính nó, hai bản thể của Nguyên Bản đã được tạo ra.
Thời gian bắt đầu quay, không gian bắt đầu mở rộng.
Lại từ chính nó, ba sinh vật sống của Nguyên Bản đã được tạo ra.
Hai sinh mệnh đã ước, và từ chúng, vật chất đã hiện hữu.
Ba sinh vật đã ước, và từ chúng, linh hồn đã hiện hữu.
Thế giới đã được tạo ra, Nguyên Bản đi vào giấc ngủ bất khuất.
9 When this world was made, Dialga and Palkia appeared.
Apparently, there was one more Pokémon that appeared at the same time.
A Pokémon with as much power as Dialga and Palkia…
But also one whose name was never to be spoken–Giratina!
It’s said to lurk in another world… A world on the opposite side of ours…
Khi thế giới này được tạo ra, Dialga và Palkia xuất hiện.
Rõ ràng, có một Pokemon nữa xuất hiện cùng lúc với chúng.
Một Pokemon có sức mạnh ngang ngửa với Dialga và Palkia…
Nhưng cũng có một Pokemon không ai dám nhắc tên – Giratina!
Nó được cho là ẩn náu trong một thế giới khác… Một thế giới ở phía đối diện với chúng ta…
10 This cave painting… It’s always been described this way.
The light in the center represents either Dialga or Palkia appearing at the Spear Pillar.
The three lights around it were thought to be Uxie, Mesprit, and Azelf.
But, then, I realized that there may be another way of interpreting this.
Could this triangle of lights actually represent a different trio?
Could they be Dialga, Palkia, and Giratina instead?
And the large light in the center. Does it represent something else?
Could it be what created this world of ours?
Do you know of the ancient Plates they find all over Sinnoh?
One of them had this engraved on it.
“Two beings of time and space set free from the Original One.”
I think this quote, too, points to the presence of another Pokémon.
A Pokémon even more powerful than Dialga or Palkia.
Does that sound plausible to you?
I’m not quite sure how Giratina fits into this scheme of things, but…
It’s said that in the Distortion World, neither time nor space were stable.
I think that tells us something about Giratina, the only Pokémon there.
It must have been as powerful as Dialga and Palkia, the rulers of time and space.
In some way, though, Giratina has to have a power opposite of theirs.
A long time ago, I wonder what sort of person painted this?
Dialga’s Roar of Time… Palkia’s Spacial Rend…
To the people back then, those Pokémon really must have appeared to rule over time and space.
Seeing them must have shaken the people to their very core.
This painting represents those feelings of awe, wonder, and everything else.
It passed that memory to countless people, eventually becoming a myth…
That’s what I believe as a researcher of myths.
Bức tranh trong hang động này… Nó luôn được mô tả theo cách này:
Ánh sáng ở trung tâm đại diện cho Dialga hoặc Palkia xuất hiện tại Cột Trụ Giáo (Spear Pillar). Ba ánh sáng xung quanh nó được cho là Uxie, Mesprit và Azelf.
Nhưng, sau đó, tôi nhận ra rằng có thể có một cách khác để giải thích điều này.
Liệu tam giác ánh sáng này có thể đại diện cho một bộ ba nào khác hay không?
Thay vào đó, họ có thể là Dialga, Palkia và Giratina?
Và ánh sáng lớn ở trung tâm. Nó có đại diện cho cái gì khác không?
Nó có thể là thứ đã tạo ra thế giới này của chúng ta chẳng hạn?
Bạn có biết về những Phiến Thạch (Plate) cổ xưa mà họ tìm thấy trên khắp Sinnoh không?
Một trong số nó có khắc chữ trên đó.
“Hai bản thể của thời gian và không gian được giải phóng khỏi bản thể của Nguyên Bản (Original One).”
Tôi nghĩ câu trích dẫn này cũng chỉ ra sự hiện diện của một Pokemon khác.
Một Pokemon thậm chí còn mạnh hơn cả Dialga hay Palkia.
Điều đó bạn thấy có hợp lý không?
Tôi không chắc Giratina phù hợp với giả thuyết này như thế nào, nhưng…
Người ta nói rằng trong Thế giới Đảo Ngược (Reverse World), cả thời gian và không gian đều không ổn định.
Tôi nghĩ điều đó cho chúng ta biết điều gì đó về Giratina, Pokemon duy nhất ở đó.
Nó phải mạnh mẽ như Dialga và Palkia, những kẻ thống trị thời gian và không gian.
Tuy nhiên, theo một cách nào đó, Giratina phải có một sức mạnh trái ngược với của họ.
Lâu lắm rồi, tôi tự hỏi rằng người nào đã vẽ nên những cái này?
Tiếng Gầm Thời Gian (Roar of Time) của Dialga… Xé Nát Không Gian (Spacial Rend) của Palkia..
Đối với những người thời đó, những Pokemon đó phải thực sự xuất hiện để thống trị thời gian và không gian.
Khi nhìn thấy chúng chắc hẳn chúng đã làm rung động đến tận đáy lòng của họ.
Bức tranh này đại diện cho những cảm giác kinh ngạc, ngạc nhiên và mọi thứ khác.
Nó đã truyền ký ức đó cho vô số người, cuối cùng nó trở thành một thần thoại…
Đó là điều mà tôi tin tưởng với tư cách là một nhà nghiên cứu về thần thoại.
11 Pick clean the bones of Pokémon caught in the sea or stream.
Thank them for the meals they provide, and pick their bones clean.
When the bones are as clean as can be, set them free in the water from which they came.
The Pokémon will return, fully fleshed, and it begins anew.
Lóc sạch xương của Pokemon bắt được ở biển khơi hoặc sông hồ.
Biết ơn chúng vì những bữa ăn mà chúng mang lại, và lóc sạch xương chúng.
Khi xương đã sạch hết mức có thể, hãy thả chúng vào nước nơi mà chúng đến.
Pokemon sẽ trở lại, đầy đủ thịt và bắt đầu một cuộc sống mới.
12 There lived a Pokémon in a forest.
In the forest, the Pokémon shed its hide to sleep as a human.
Awakened, the human dons the Pokémon hide to roam villages.
Có một Pokemon sống trong một khu rừng.
Trong rừng, Pokemon lột xác để ngủ trong hình hài của một con người.
Thức dậy, nó quay trở về hình hài của một Pokemon để đi về làng.
13 There once were Pokémon that became very close to humans.
There once were humans and Pokémon that ate together at the same table.
It was a time when there existed no differences to distinguish the two.
Đã từng có thời gian những con Pokemon trở nên rất gần gũi với con người.
Đã từng có thời gian con người và Pokemon cùng ăn chung một bàn.
Đó là khoảng thời gian mà không có sự khác biệt nào để phân biệt giữa họ.
14 A young man, callow and foolish in innocence, came to own a sword.
With it, he smote Pokémon, which gave sustenance, with carefree abandon.
Those not taken as food, he discarded, with no afterthought.
The following year, no Pokémon appeared. Larders grew bare.
The young man, seeking the missing Pokémon, journeyed afar.
Long did he search. And far and wide, too, until one he did find.
Asked he, “Why do you hide?” To which the Pokémon replied…
“If you bear your sword to bring harm upon us, with claws and fangs, we will exact a toll.”
“From your kind we will take our toll, for it must be done.”
“Done it must be to guard ourselves and for it, I apologize.”
To the skies, the young man shouted his dismay.
“In having found the sword, I have lost so much.”
“Gorged with power, I grew blind to Pokémon being alive.”
“I will never fall savage again. This sword I denounce and forsake.”
“I plead for forgiveness, for I was but a fool.”
So saying, the young man hurled the sword to the ground, snapping it.
Seeing this, the Pokémon disappeared to a place beyond seeing…
Một người đàn ông trẻ tuổi, khờ khạo và ngốc nghếch đến ngây thơ, đã sở hữu một thanh kiếm.
Với nó, anh ta đánh chết Pokemon, thứ cung cấp chất dinh dưỡng, với tâm thế vô tư.
Những thứ nào không ăn được, anh ta vứt bỏ đi mà không suy nghĩ gì.
Những năm sau đó, không có Pokemon nào xuất hiện nữa. Cỏ mọc trơ trụi.
Người đàn ông trẻ, đang tìm kiếm các Pokemon mất tích, trên một hành trình xa.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, đi xa và rộng hơn nữa, cho đến khi anh ta tìm thấy.
Anh hỏi: “Tại sao mi lại trốn?” con Pokemon đã trả lời…
“Nếu bạn mang kiếm của bạn để tấn công chúng tôi, với móng vuốt và răng nanh, chúng tôi buộc phải chống trả.”
“Chúng tôi cũng sẽ gây ra thiệt hại cho đồng loại của bạn, vì đó là điều bất khả kháng.”
“Chúng tôi chạy trốn chỉ vì muốn bảo vệ chính bản thân chúng tôi và cho cả bạn, tôi xin lỗi.”
Ngước lên bầu trời, người thanh niên hét lên tiếng thất thanh.
“Từ khi tìm được thanh kiếm, ta đã đánh mất đi rất nhiều.”
“Được ban cho sức mạnh, ta đã mù quáng khi thấy những Pokemon sống.”
“Ta sẽ không bao giờ sa ngã trong sự man rợ nữa. Thanh kiếm này ta xin bài trừ và từ bỏ.”
“Ta cầu xin sự tha thứ, vì ta chỉ là một kẻ ngốc.”
Vừa nói, chàng thanh niên vừa cắm thanh kiếm xuống đất, bẻ gãy nó.
Nhìn thấy điều này, con Pokemon biến mất đến một nơi không thể nhìn thấy…
15 Return thus to Arceus the Jewel of Life.
Placate its rage. Lest destruction visit this land.
Hãy trả lại cho Arceus Viên Ngọc của Sự Sống (Jewel of Life)
Xoa dịu cơn thịnh nộ của nó. Kẻo sự hủy diệt sẽ ghé thăm vùng đất này.
16 Three Pokémon there were.
Into the lakes they dove.
Deep, deep, drawing no breath.
Deeper, deeper they dove.
Into suffocating depths they dove.
Deeper, then deepest they alight.
From the lake floor they rise.
Bearing with them the power to make vast lands, they rise again.
Có ba Pokemon ở đó.
Họ lặn vào trong các hồ.
Sâu, rất sâu, họ không lấy hơi.
Sâu hơn, họ lặn sâu hơn nữa.
Họ lặn xuống nơi vực sâu nghẹt thở.
Sâu hơn nữa, rồi xuống đến nơi sâu nhất.
Từ đáy hồ, họ vươn lên.
Mang trong mình sức mạnh để tạo ra những vùng đất rộng lớn, họ lại vươn lên.
17 Look not into the Pokémon’s eyes.
In but an instant, you’ll have no recollection of who you are.
Return home, but how? When there is nothing to remember?
Dare not touch the Pokémon’s body.
In but three short days, all emotions will drain away.
Above all, above all, harm not the Pokémon.
In a scant five days, the offender will grow immobile in entirety.
Đừng nhìn vào mắt Pokemon.
Chỉ trong chốc lát, bạn sẽ không còn nhớ mình là ai nữa.
Trở về nhà, nhưng làm thế nào? Khi không có gì để nhớ?
Cả gan chạm vào cơ thể Pokemon.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, mọi cảm xúc sẽ bị tiêu tan.
Trên tất cả, và trên tất cả, đừng gây hại cho Pokemon.
Trong năm ngày ít ỏi, người phạm lỗi sẽ bất động toàn bộ.
18 “It happened around 800 years ago. The Pokémon known as Xerneas used its shining horns to illuminate the lands of Kalos. At that very moment, people and Pokémon throughout the land felt great energy and vitality surge through their bodies. At the same time, a vast forest sprang up, with Xerneas at its center. Legend has it that, when it nears the end of its thousand-year life span, Xerneas releases all of its remaining energy, sharing it with all living things nearby. There’s another story I know that talks of the appearance of just such a fortuitous Pokémon. Back 3,000 years ago, the Kalos region was engulfed in a terrible war. So the tale goes, a Pokémon came to the rescue of all the wounded Pokémon that had been caught up in the conflict. Some people suspect the Pokémon that appeared was Xerneas, but there’s no way to know. Maybe they just wished a Legendary Pokémon had come to the rescue to brighten a tale of woe. Supposedly, after Xerneas had released its remaining energy, it transformed into a dried-up tree. It remains in hiding deep within the forest. According to old tales, as I say. Stories and tales.”
Câu chuyện xảy ra vào khoảng 800 năm trước. Một Pokemon được gọi là Xerneas đã sử dụng những chiếc sừng sáng chói của nó để chiếu sáng khắp vùng Kalos. Ngay lúc đó, con người và Pokemon trên khắp vùng đất đã cảm thấy một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống tuôn trào khắp cơ thể họ. Cùng lúc đó, một khu rừng rộng lớn đã mọc lên, và Xerneas đi đến trung tâm của nó. Truyền thuyết kể rằng, khi Xerneas gần hết tuổi thọ hàng nghìn năm, nó giải phóng tất cả năng lượng còn lại của mình, chia sẻ nó với tất cả các sinh vật sống gần đó. Ngoài ra, còn có một câu chuyện khác nói về sự xuất hiện của một Pokemon cũng tương tự như vậy. Trở lại 3000 năm trước, vùng Kalos bị nhấn chìm trong một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Theo các câu chuyện, có một Pokemon đã xuất hiện và giải cứu tất cả các Pokemon bị thương trong cuộc xung đột. Một số người nghi ngờ Pokemon đó chính là Xerneas, nhưng không có cách nào để biết. Có lẽ họ chỉ ao ước một Pokemon Huyền Thoại đã đến giải cứu để làm sáng tỏ một câu chuyện khốn khổ thời xa xưa. Giả sử điều đó là đúng thì sau khi Xerneas giải phóng năng lượng còn lại của mình, nó biến thành một cái cây khô và ẩn náu sâu trong rừng. Đó là những câu chuyện cũ, như tôi đã nói. Câu chuyện vẫn là câu chuyện.
19 “It happened around 800 years ago. The Pokémon known as Yveltal spread its ominous wings, engulfing the lands of Kalos in darkness. At that moment, people and Pokémon throughout the land began to fall one by one. Yveltal let out a piercing cry and took to the sky, vanishing to an unknown location. Stories say that when it nears the end of its thousand-year life span, Yveltal absorbs the life force of the living things around it in order to charge its own energy. Another tale talks of the appearance of just such a terrifying Pokémon. Back 3,000 years ago, the Kalos region was engulfed in a terrible war. According to the stories, a Pokémon appeared and stole the life force of countless living beings. Some people suspect the Pokémon that appeared was Yveltal, but there’s no way to know. Maybe they’re just using a Legendary Pokémon as a metaphor for war and pestilence. In the tales, after Yveltal finished storing the energy it had absorbed, it transformed into a kind of cocoon, remaining in hiding deep in the mountains. According to old tales, as I say. Tales and stories.”
Câu chuyện xảy ra khoảng 800 năm trước. Một Pokemon được gọi là Yveltal dang rộng đôi cánh chết chóc của nó, nhấn chìm vùng đất Kalos trong bóng tối. Ngay lúc đó, con người và Pokemon trên khắp vùng đất bắt đầu mệt mỏi, chân tay rã rời. Yveltal phát ra một tiếng kêu thấu tận bầu trời và bay lên cao, nó biến mất vào một địa điểm không xác định. Truyền thuyết kể rằng, khi Yveltal gần hết tuổi thọ hàng nghìn năm, nó hấp thụ sinh lực của các sinh vật sống xung quanh nó để tạo ra năng lượng cho chính mình. Ngoài ra, còn có một câu chuyện khác nói về sự xuất hiện của một Pokemon cũng đáng sợ như vậy. Trở lại 3000 năm trước, vùng Kalos bị nhấn chìm trong một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Theo các câu chuyện, có một Pokemon đã xuất hiện và hấp thu sinh lực của vô số sinh vật sống. Một số người nghi ngờ Pokemon đó chính là Yveltal, nhưng không có cách nào để biết. Có lẽ họ chỉ đang sử dụng Pokemon Huyền Thoại như một phép ẩn dụ cho chiến tranh và dịch bệnh. Giả sử điều đó là đúng thì sau khi Yveltal hấp thụ xong năng lượng, nó biến thành một cái kén và ẩn nấp sâu trong núi. Đó là những câu chuyện cũ, như tôi đã nói. Câu chuyện vẫn là câu chuyện.
20 “The empty sky broke asunder,
a hole appearing where had been none.
A single beast appeared from in it;
it was called the beast that [devoured the sun|calls the moon].The king of Alola bowed before it:
the beast that [shone so like the sun|stole all heaven’s light].
The island guardians fought against it,
But it the end [the best had won|they lost the fight].Then did the beast that [devoured the sun|calls the moon]
[shine its light|cast its pall] on the line of kings
Then did the beast that had won
[bring nature’s gift to bless all|mark the path for all such finished] things.Beast of sun and beast of moon.
Through their union, they brought new life.
A fragile heir in Alola born
that island guardians would keep from strifeThe ancient kings sang their thanks
for [Solgaleo|Lunala] with song of flute.
Two tones rang out across the altar.
a perfect pair, ever after mute.”
Bầu trời trống rỗng và vỡ vụn,
một cái lỗ xuất hiện ở nơi không ai thấy.
Một con thú duy nhất xuất hiện từ trong đó,
nó được gọi là con thú [nuốt chửng mặt trời/ gọi mặt trăng].
Vua của Alola cúi đầu trước nó:
con thú [tỏa sáng giống như mặt trời/ đánh cắp ánh sáng của thiên đàng].
Những người Giám Hộ Đảo đã chiến đấu chống lại nó,
Nhưng cuối cùng [nó đã chiến thắng/ họ đã thua trong cuộc chiến].
Sau đó, con thú [nuốt chửng mặt trời/ gọi mặt trăng] [chiếu ánh sáng của nó/ mang bóng tối của nó phủ] lên dòng dõi của các vị vua
Sau đó, con thú đã chiến thắng
[nó mang những món quà từ thiên nhiên để ban phước cho vạn vật/ nó đã rạch ra con đường tương lai cho vạn vật].
Con thú của mặt trời và con thú của mặt trăng.
Thông qua sự kết hợp, chúng khai sinh một cuộc sống mới.
Một người nối dõi ở Alola đã được sinh ra
và được những người giám hộ đảo bảo vệ khỏi các xung đột
Các vị vua cổ đại đã hát lời cảm tạ cho [Solgaleo/ Lunala] bằng những tiếng sáo.
Hai âm thanh vang vọng khắp điện thờ.
một cặp hoàn hảo, mãi mãi về sau.
21 A great and terrible battle waged between the
tapu and the Legendary Pokemon, but neither
side could claim victory over the other.
Upon finding themselves equals, the Legendary
Pokemon then gifted the tapu with great power
of unknown providence.
Một trận chiến vĩ đại và khủng khiếp đã diễn ra giữa
Tapu và Pokemon Huyền Thoại,
nhưng không bên nào có thể giành được chiến thắng trước bên kia.
Khi thấy đối thủ cân sức với mình,
Pokemon Huyền Thoại sau đó đã tặng Tapu món quà với sức mạnh to lớn
của tạo hóa không xác định.
22 The tapu regularly keep themselves closed tight
in their shells as they absorb nature’s energy.
After many long years of absorbing such energy,
their shells become hard and sturdy.
Tapu thường xuyên giữ mình trong trạng thái khép chặt,
trong vỏ bọc, chúng hấp thụ năng lượng của thiên nhiên.
Sau nhiều năm dài hấp thụ năng lượng như vậy,
vỏ của chúng trở nên vô cùng cứng cáp và chắc chắn.
23 The tapu choose the kahunas of their islands
and entrust them with special sparkling stones.
What reasoning they use to make such a choice,
however, is not at all apparent to observers.
Tapu chọn ra Đảo Vương (Island kahuna) trên đảo của nó
và giao cho họ những viên đá Lấp Lánh (Sparkling Stone) đặc biệt.
Dựa vào đâu để đưa ra sự lựa chọn như vậy?
Tuy nhiên, các nhà quan sát hoàn toàn không rõ lý do mỗi khi chúng chọn.
24 In ancient times, the tapu served as the leaders
of the armies of each island’s king, but if they
used their Z-Power in battle, it caused great
destruction across the islands.
Because of this, the tapu came to no longer
lend their aid in the wars of men.
Vào thời cổ đại, các Tapu từng là thủ lĩnh
của quân đội nhà vua ở mỗi hòn đảo,
nhưng khi họ sử dụng Tuyệt kỹ Z của mình trong các trận chiến,
Họ đã gây ra sự hủy diệt lớn trên khắp các hòn đảo.
Bởi vì điều này, Tapu đã không còn tham gia vào
các cuộc chiến tranh của con người.
25 Giant’s Foot
May 7
Once, these lusciously green lands of ours lay barren. The grass wilted. Our crops withered. This was a tundra shrouded in frigid cold. Many days into a bleak winter, a Pokémon appeared on the tundra—adorned with a regal crown yet wounded and weak. Full of pity, our people brought the Pokémon to our village and saw to its care.Ballimere Lake
August 18
Under the care of our ancestors’ healing ways, the visitor’s wounds mended. It shrank back in fear if approached with open palms, so all kept their hands closed in its presence. Once it regained its full strength, the visitor emitted a dazzling blue light that breathed life back into our wilted fields, blessing them with the promise of harvests once more. Perhaps this was its way of showing its gratitude.Old Cemetery
November 30
Green flourished once more around our village, and rich soil began to spread. Vast lands lay open for farming once more. The village folk began to call the visitor a king in appreciation. Our village had long been plagued by a ruffian that ran rampant through the fields, devouring crops as it pleased. But the king, resplendent in its full power, suddenly spoke to us in our tongue, vowing to rein in the ruffian.Giant’s Bed
January 2
Before long, the ruffian had bent its knees to the king and become its loyal steed. Our people’s faith in the king grew firm and unwavering. Our ancestors built a temple around the sacred sapling atop a tall mountain to give the king a worthy home. Moreover, they crafted a set of reins to let the king command its proud steed with ease.

Snowslide Slope
April 21
The king brought abundance and life to this land that was once frozen tundra. We owe these very Crown Plains to our king. As long as the bond between us people and our king holds strong, these lands will no doubt thrive for all time in fertile green.

Dấu Chân Khổng Lồ (Giant’s Foot)
7 tháng 5
Có một thời điểm, những vùng đất xanh tươi tốt đẹp này của chúng ta đã trở nên cằn cỗi. Cỏ cây úa tàn. Mùa màng của chúng ta khô héo. Đây là một vùng lãnh nguyên được bao phủ bởi cái lạnh buốt giá. Nhiều ngày sau mùa đông ảm đạm, một Pokemon xuất hiện trên lãnh nguyên — được trang trí bằng một chiếc vương miện vương giả trên đầu, nhưng nó đang bị thương và yếu ớt. Đầy thương xót, người dân chúng tôi đã mang Pokemon đến làng của chúng tôi và chăm sóc nó.Bờ Hồ Quả Bóng (Ballimere Lake)
18 tháng 8
Dưới sự chăm sóc của các phương pháp chữa bệnh của tổ tiên chúng ta, vết thương của vị khách đã được chữa lành. Nó co lại vì sợ hãi nếu tiếp cận với lòng bàn tay mở, vì vậy tất cả đều khép lòng bàn tay lại khi hiện diện trước mặt nó. Khi nó lấy lại được toàn bộ sức mạnh, vị khách phát ra ánh sáng màu xanh chói chang, giúp thổi bùng sự sống trở lại trên những cánh đồng héo úa của chúng tôi, chúc phúc cho chúng tôi với hứa hẹn sẽ có một mùa thu hoạch bội thu lần nữa. Có lẽ đây là cách thể hiện lòng biết ơn của nó.Nghĩa Trang Cổ Đại (Old Cemetery)
30 tháng 11
Màu xanh lá cây lại một lần nữa nở rộ xung quanh ngôi làng của chúng tôi, và đất đai màu mỡ bắt đầu lan rộng. Những vùng đất rộng lớn được cày xới để trồng trọt một lần nữa. Dân làng bắt đầu gọi vị khách là nhà vua để thể hiện lòng cảm kích. Làng của chúng tôi từ lâu đã bị phá hoại bởi một kẻ lưu manh chạy tràn lan trên các cánh đồng, nó nuốt chửng mùa màng theo ý thích. Nhưng nhà vua, rực rỡ với toàn bộ quyền lực của mình, đột nhiên nói chuyện với chúng tôi bằng miệng lưỡi giống chúng tôi, thề sẽ khống chế những kẻ lưu manh đó.Giường Khổng Lồ (Giant’s Bed)
ngày 2 tháng 1
Chẳng bao lâu sau, tên lưu manh đã quỳ gối trước nhà vua và trở thành chiến mã trung thành của người. Niềm tin của nhân dân chúng tôi vào nhà vua ngày càng vững chắc và không hề dao động. Tổ tiên của chúng ta đã xây dựng một ngôi đền xung quanh cây si linh thiêng trên đỉnh núi để cho nhà vua một ngôi nhà xứng đáng. Hơn nữa, họ chế tạo một bộ dây cương để nhà vua dễ dàng chỉ huy chiến mã kiêu hãnh của mình.

Thung Lũng Tuyết (Snowslide Slope)
21 tháng 4
Nhà vua đã mang lại sự phong phú và sự sống cho vùng đất từng là lãnh nguyên băng giá này. Chúng tôi mang ơn nhà vua những Bình Nguyên Vương Miện này. Chừng nào mối quan hệ giữa người dân chúng ta và vị vua của chúng ta còn bền chặt, những mảnh đất này chắc chắn sẽ phát triển trong màu xanh phì nhiêu mãi mãi.

26 “Once upon a time in the East Sea, there was a Pokémon known as the prince. A brave human asked Pokémon living in the sea to let them see the prince.”
“Mantyke, Buizel, and a Qwilfish with huge spikes acknowledged the human’s bravery and joined them. Together, they set off in a boat over the sunset-streaked sea, sailing through the ocean gate stretched over the waves.”
“News of this reached the ears of the prince, who went to meet the brave little party at the Seaside Hollow.”
Ngày xửa ngày xưa ở Biển Đông có một Pokemon được mệnh danh là “hoàng tử”. Có một người dũng cảm đã thỉnh cầu các Pokemon sống ở biển cho anh ta được nhìn thấy hoàng tử.
Mantyke, Buizel và Qwilfish với những chiếc gai khổng lồ đã thừa nhận lòng dũng cảm của con người này và họ quyết định tham gia. Họ cùng nhau khởi hành trên một chiếc thuyền trên vùng biển có vệt hoàng hôn, chèo thuyền qua cánh cổng đại dương trải dài trên sóng nước.
Tin tức này đã đến tai của hoàng tử, người đã đến gặp nhóm người dũng cảm này tại Bờ Biển Rỗng (Seaside Hollow).

Các truyền thuyết được viết trong các Bài Thơ Cổ (Old Verse):

STT BẢN GỐC BẢN DỊCH
1 “Once there were two.
And one looked upon time’s steady pace.
And one looked upon the expanse of space.
And the two set out:
the fullness of future they did seek,
the world’s far end would they greet.
Two different paths—
each walking alone a path their own,
though they walk with almighty Sinnoh.”
Đã từng có hai người.
Và một người đã nhìn vào nhịp độ ổn định của thời gian.
Và một người đã nhìn vào khoảng không không gian rộng lớn.
Và cả hai đã đặt ra:
tương lai viên mãn mà họ đã tìm kiếm,
tận cùng thế giới mà họ sẽ chào đón.
Hai con đường khác nhau –
mỗi người đi một mình trên con đường riêng của họ,
mặc dù họ cùng sánh bước với Sinnoh Toàn Năng (Almighty Sinnoh).
2 “O you, who at the world’s far-off end dwell,
I know your wish—it is my wish as well.
My own beloved is now gone from me,
departed to a place I cannot reach.
My old companions have left me behind,
their faces faded into days gone by.
Still to my breast I clutch this hopeless dream,
a futile wish for us once more to meet.
Oh you, who at the world’s far-off end dwell
I know your wish—it is my wish as well.
But ours are cold and endless winter days,
warmed only by memories locked away.”
Hỡi bạn, người nơi xa xôi của thế giới,
Tôi biết ước muốn của bạn – đó cũng là ước muốn của tôi.
Người thương yêu của tôi giờ đã không còn nữa,
rời khỏi để đến một nơi mà tôi không thể đến được.
Những người bạn cũ của tôi đã bỏ tôi ở lại,
khuôn mặt của họ mờ dần theo ngày tháng trôi qua.
Tôi vẫn ôm ấp giấc mơ vô vọng này,
với mong ước rằng chúng ta sẽ được gặp nhau thêm một lần nữa .
Ôi bạn, người nơi xa xôi của thế giới
Tôi biết ước muốn của bạn – đó cũng là ước muốn của tôi.
Nhưng trong chúng ta là những ngày đông lạnh giá và vô tận,
ấm áp chỉ bởi những ký ức đang bị khóa chặt.
3 “No claws nor fangs, no strength to claim—
no man could hope to hold his own
to mighty Pokémon.
But bolts of light rained down one day,
ten times they fell, ten times struck true
upon ten Pokémon.
Then to weak man did these ten turn,
his strength to be, and all were blessed
by loyal Pokémon.
Were not these bolts a gift to man?
Were they not your almighty grace,
great Sinnoh, paragon?”
Không có nanh vuốt, không có sức mạnh để khẳng định –
không người đàn ông nào có thể hy vọng nắm giữ cho riêng mình
những Pokemon hùng mạnh.
Nhưng một ngày nọ, những tia sáng đã đổ xuống,
mười lần nó rơi xuống, là mười lần đánh trúng
trên mười Pokemon.
Sau đó, người đàn ông yếu đuối đã chỉ huy đến mười lượt
sức mạnh của anh ấy, và tất cả đều được ban phước
bởi lòng trung thành của Pokemon
Những tia sáng này không phải là một món quà cho con người sao?
Họ không phải là vinh dự tuyệt vời cho bạn hay sao?
Sinnoh Vĩ Đại (Great Sinnoh), tuyệt vời!
4 “Ten Pokémon, the ancient hero’s
loyal retinue—
though these companions now are gone,
their noble duty passes on
to generations new.
The people thank the ten descendants
for their gen’rous toil
by lining vessels built to last
with water clear and choice repast
before the arenas’ soil.”
Mười Pokemon, những cộng sự trung thành
của người anh hùng cổ đại –
mặc dù những người bạn đồng hành bây giờ đã không còn nữa,
nghĩa vụ cao cả của họ vẫn tiếp tục
truyền sang các thế hệ mới.
Mọi người tỏ lòng biết ơn với mười hậu duệ
vì công lao to lớn của chúng
bằng cách xây dựng những thùng nước sạch,
chọn lựa thức ăn kỹ càng
dâng trước lãnh thổ của chúng.
5 “Long and longer yet ago,
Celestica was here.
But folk and town alike,
both did disappear.
In time, came new folk sailing,
sailing ‘cross the sea,
called by their love for Sinnoh,
great and almighty.
But diff’rent were the Sinnoh
that each folk did hold dear,
And bitter strife and angry war
were always at the near.
‘Celestica’ they called themselves,
the name not theirs to take.
Yet claim it from the past they did,
for tragic quarrel’s sake.
So once again did our name live,
though all our people gone.
But even if the name endures,
its heart does not live on.”
Đã từ lâu và lâu hơn thế nữa,
Người Kaminagi (Celestica) đã ở đây.
Nhưng cả người và thị trấn giống nhau,
cả hai đều biến mất.
Theo thời gian, một tộc mới xuất hiện,
họ chèo thuyền vượt biển,
được mời gọi bằng tình yêu của họ dành cho Sinnoh,
vĩ đại và toàn năng.
Nhưng khác về Sinnoh
mà mỗi gia tộc đã yêu quý,
Xung đột gay gắt và chiến tranh giận dữ
đã luôn ở gần.
Họ tự gọi mình là “Kaminagi”,
tên này không phải để cho họ lấy
Nhưng, họ tuyên bố điều đó từ quá khứ mà họ đã làm,
vì lợi ích của cuộc cãi vã bi thảm.
Vì vậy, một lần nữa tên của chúng tôi lại tồn tại,
mặc dù tất cả người của chúng tôi đã ra đi.
Nhưng ngay cả khi cái tên đó tồn tại lâu dài,
thì trái tim của nó đã không còn đập.
6 “When that Pokémon was born,
intelligence bloomed among us,
enriching all our morrows.
When that Pokémon was born,
emotions bloomed among us,
giving us joy and sorrows.
When that Pokémon was born,
willpower bloomed among us
to act and not to wallow.”
Khi Pokemon đó được sinh ra,
tri thức nảy nở trong ta,
làm phong phú thêm tất cả những ngày mai của ta.
Khi Pokemon đó được sinh ra,
cảm xúc nảy nở trong ta,
cho ta những niềm vui và những nỗi buồn.
Khi Pokemon đó được sinh ra,
ý chí nảy nở trong ta
để ta hành động và không bao giờ gục ngã.
7 “O, lake in alabaster lands of ice,
lake brimming o’er with rich acuity…
How many seek the Pokémon that shows
itself there, out to answer its words true
and earn its boon through ingenuity?
But should they fail to understand its words
and let its questions meet with reply,
their minds will be wiped clean of memory…
O, lake in alabaster lands of ice,
depths where rich acuity goes to sink.”
Hỡi, hồ của Lãnh Nguyên Trắng Xóa (Alabaster Icelands),
Hồ tràn ngập trí tuệ phong phú…
Có bao người tìm kiếm Pokemon cho biết rằng
chính nó ở đó, đến để trả lời đúng những câu hỏi của nó
và kiếm được lợi ích từ nó thông qua sự thật thà?
Nhưng nếu họ không hiểu những lời của nó
và không đáp ứng các câu hỏi của nó khớp với các câu trả lời,
tâm trí của họ sẽ bị xóa sạch ký ức…
Hỡi, hồ của Lãnh Nguyên Trắng Xóa
độ sâu nơi mà trí tuệ phong phú bị chìm xuống.
8 “Throughout Hisui, plates lie scattered—
plates with powers all diverse.
Forever lasting, each inscribed
with eternal prayer’s verse.
Through space and time will they bear
secret wishes for the universe.”
Trên khắp Hisui, những Phiến Thạch (Plate) nằm rải rác –
các Phiến Thạch với những sức mạnh đa dạng.
Mãi mãi trường tồn, mỗi tấm đều khắc ghi
câu thơ của người nguyện cầu vĩnh cửu.
Qua không gian và thời gian, họ sẽ mang
những điều ước thầm kín cho vũ trụ.
9 “I set the bones of Pokémon
adrift upon the river.
I let my memories flow on,
adrift upon the river.
And to the ocean they will flow,
perhaps around the world they go.
How many bones in days now gone
have I now set adrift from me?
How many bones in days to come
will I yet set adrift to sea?
While every gift with which I part
takes a sliver of my heart.”
Tôi đặt xương của Pokemon
trôi dạt trên sông.
Tôi để những ký ức của mình trôi đi,
trôi dạt trên sông.
Và chúng chảy ra biển,
có lẽ chúng đi khắp thế gian.
Xương đã trôi được bao nhiêu ngày

liệu chúng đã trôi xa khỏi đây chưa?
còn bao nhiêu xương nữa
để tôi thả ra biển đây?
khi mỗi lần thả một miếng xương
tôi đã thả một phần trái tim của mình đi.
10 “‘Twas long ago he earned the name ‘hero’…
He led his retinue, ten Pokémon,
against the almighty unknowable.
In battle did his valiance proclaim
at last the strength of humble humankind.
The great unknowable approved this feat,
and to its domain of no place returned.”
Đã lâu lắm rồi, anh ta được gọi là “anh hùng”…
Anh ta dẫn theo đoàn cộng sự của mình, mười Pokemon,
chống lại Đấng Toàn Năng (Almighty) không thể biết được.
Trong trận chiến, lòng dũng cảm của anh ta cuối cùng đã tuyên bố
sức mạnh khiếm tốn của loài người.
Đấng Toàn Năng không thể biết được đã chấp thuận chiến công này,
và lãnh địa của nó không có nơi nào để trở lại.
11 “‘Let our wishes reach heaven’s crown,’
the people together vowed.
So they and their Pokémon bore stone
to the peak of heaven’s mount.
The people carved and gathered stones
in shapes of Pokémon—
the ten Pokémon that Sinnoh shone its almighty light upon.”
Hãy để những điều ước của chúng ta chạm tới vương miện của thiên đàng,
mọi người cùng thề ước.
Vì vậy, họ và Pokemon của họ đã mang đá
lên đỉnh núi của thiên đàng.
Mọi người chạm khắc và thu thập những viên đá
theo hình dạng của Pokemon –
mười Pokemon mà Sinnoh đã chiếu ánh sáng toàn năng vào chúng.
12 “Wintry… Austere…
Brimming with strange power…
Certainly the land of Hisui
bears some resemblance to Sinjoh.
Here, where the ancient Sinnoh people
were born, I will spend an eternity…
until the one with the mission appears.”
Lạnh lẽo… khắc khổ…
Tràn ngập với sức mạnh kỳ lạ…
Chắc chắn là vùng đất Hisui
mang một số điểm tương đồng với Shinto (Sinjoh).
Tại đây, nơi người Sinnoh cổ đại
được sinh ra, tôi sẽ sống vĩnh cữu…
cho đến khi người có sứ mệnh xuất hiện.
13 “Sootfoot, humble root—harvest it, and peel it.
Broiled, baked, or steamed will do,
just let nobody steal it.
Mash the root, then knead the mash,
then once more heat it over—
Grill it only till it browns—
use Ember, not Flamethrower.
Now harken well, and listen closely:
the wise adore potato mochi.
A day spent eating all in reach,
is no day wasted, if you ask me.”
Khoai Tây Khói (Sootfoot Root) – thu hoạch và gọt vỏ.
Hầm, nướng hoặc hấp đều được,
chỉ đừng để cho ai đánh cắp nó.
Nghiền phần gốc, sau đó nhào bột,
sau đó làm nóng nó một lần nữa –
Chỉ dừng nướng cho đến khi nó chuyển sang màu nâu –
sử dụng Hoa Lửa (Ember), không phải Phun Lửa (Flamethrower).
Bây giờ hãy bình tĩnh và lắng nghe thật kỹ:
người thông thái tôn thờ Bánh Dày Khoai Tây (Potato Mochi).
Dành cả ngày để ăn tất cả chỉ trong tầm tay,
không có ngày nào là lãng phí, nếu bạn hỏi tôi.
14 “The fieldlands rush by underhoof
as Wyrdeer carries me astride—
Companions of mine run with us
and Pokémon dash alongside.
We come to stand where wind had swept
and old days play before my eyes…
The memories come running through,
linking this place to times gone by.
Time and space here blend together
and enfold my heart as I remember.”
Những cánh đồng vội vã chạy qua những mái che
khi tôi cưỡi Wyrdeer ngang qua –
Những người bạn đồng hành của tôi chạy cùng chúng tôi
và Pokemon lao theo bên cạnh.
Chúng tôi đến để đứng nơi gió đã thổi
và những ngày xưa đùa nghịch trước mắt tôi…
Những ký ức hiện về,
liên kết nơi này với thời gian đã trôi qua.
Thời gian và không gian ở đây hòa quyện vào nhau
và bao bọc trái tim tôi khi tôi nhớ.
15 “The flow of time never stops…
The past, future, and present…
Space is ever-expanding dimensions…
Our spirits, too, are as space…”
Dòng chảy của thời gian không bao giờ ngừng lại…
Quá khứ, tương lai và hiện tại…
Không gian là những chiều không ngừng mở rộng…
Tinh thần của chúng ta cũng giống như không gian…
16 “Heaven’s crown,
nearest to almighty Sinnoh…
Power of almighty Sinnoh,
gather as stone at heaven’s mount.
Stone, let your power flow—
distort and bend the world around you.”
Vương miện của thiên đường,
gần với Sinnoh Toàn Năng nhất…
Sức mạnh của Sinnoh Toàn Năng,
tụ họp như đá trên núi của thiên đường.
Đá, hãy để sức mạnh của bạn tuôn chảy –
bóp méo và bẻ cong thế giới xung quanh bạn.
17 “Once there was a god of field,
and once there was a god of spring.
Upon Hisui’s winds it wheeled,
brough life to every growing thing.
‘Where go you when you are not here?’
asked I one day the god of spring.
No answer would it give me clear,
but still did I have an inkling.
There is no great dark truth untold—
it simply does not like the cold.”
Đã từng có một vị thần của cánh đồng (God of Field),
và đã từng có một vị thần của mùa xuân (God of Spring).
Nó bay theo gió của Hisui,
mang lại sự sống cho mọi thứ đang phát triển
“Bạn sẽ đi đâu khi bạn không ở đây?”
một ngày nọ tôi hỏi vị thần của mùa xuân.
Không có câu trả lời của nó cho tôi rõ ràng,
nhưng vẫn làm cho tôi có một ý niệm mơ hồ.
Không có sự thật đen tối vĩ đại nào chưa được kể –
nó chỉ đơn giản là không thích cái lạnh.
18 “Offer only friendship to those around you.
Angering ??? in turn confounds you.
Sorrowing ??? will in woe drown you.
A land, once riven, cannot become new.
Let only peace and amity surround you.”
Chỉ dành tình bạn cho những người xung quanh bạn.
Giận dữ, ??? sẽ làm bạn bối rối.
Đau buồn, ??? sẽ nhấn chìm bạn trong khốn khổ.
Một vùng đất, một khi đã chia cắt, không thể trở nên mới mẻ.
Hãy để hòa bình và hữu nghị vây lấy bạn.
19 “When first this land was formed,
man and ‘mon lived happily,
sharing all that they could see,
by kind acts born and warmed.
One Pokémon then proposed
that they should always ready be
to help humans should they need,
and let their presence be disclosed.
And that is why, to this day,
not all Pokémon do flee
when a human they do see—
they leap out where tall grasses sway.”
Khi vùng đất này được hình thành lần đầu tiên,
con người và Pokemon sống hạnh phúc,
chia sẻ tất cả những gì họ có thể thấy,
bằng những hành động tử tế được sinh ra và sưởi ấm.
Một Pokemon sau đó đã đề xuất
rằng họ phải luôn sẵn sàng
để giúp con người nếu họ cần,
và để cho sự hiện diện của họ được tiết lộ.
Và đó là lý do tại sao, cho đến ngày nay,
không phải tất cả Pokemon đều chạy trốn
khi một con người mà họ nhìn thấy –
họ sẽ nhảy ra từ nơi những ngọn cỏ cao đung đưa.
20 “Once it shone upon us all,
with all the warmth of welcome sun.
But now we weep, to grief we fall,
starved of light now it has gone.
And some they go, despair withal,
in search of it they reel and run.
They quit their hearths, abandon hall,
and leave our lands to be undone.
And when they’re gone beyond recall,
this land will be a home to none.
This land will only ever be a home to Pokémon.”
Một khi nó chiếu vào tất cả chúng ta,
với tất cả sự ấm áp của mặt trời chào đón.
Nhưng bây giờ chúng ta khóc, để đau buồn, chúng ta gục ngã,
Thiếu ánh sáng, bây giờ nó đã biến mất.
Và một số họ ra đi, trong sự tuyệt vọng,
để tìm kiếm nó, họ quay cuồng và chạy.
Họ bỏ lò sưởi, họ từ bỏ hội trường,
rời khỏi và hoàn trả vùng đất của chúng tôi.
Và khi họ đã vượt xa khả năng để nhớ lại,
vùng đất này sẽ không phải là nhà của ai cả.
Vùng đất này sẽ mãi mãi chỉ là nhà của Pokemon.

Các truyền thuyết được khắc trên các Phiến Thạch:

STT BẢN GỐC BẢN DỊCH
1 Blank Plate: “Three beings whose power can hold both time and space fixed.” Phiến Thạch Tịnh Không: “Ba sinh vật có sức mạnh có thể giữ cả thời gian và không gian cố định.”
2 Flame Plate: “The power of defeated giants infuses this Plate.”
Phiến Thạch Hỏa Cầu: “Sức mạnh của những người khổng lồ bị đánh bại được truyền vào Phiến Thạch này.”
3 Splash Plate: “The rightful bearer of a Plate draws from the Plate it holds.”
Phiến Thạch Thủy Trích: “Người mang hợp pháp của Phiến Thạch này được rút ra từ những Phiến Thạch mà nó nắm giữ.”
4 Zap Plate: “The third being raged, raining down bolts of anger.” Phiến Thạch Sấm Sét: “Người thứ ba đang nổi cơn thịnh nộ, trút xuống những tia sét tức giận.”
5 Meadow Plate: “The powers of Plates are shared among Pokémon.” Phiến Thạch Bích Lục: “Sức mạnh của Phiến Thạch này được chia sẻ giữa các Pokemon.”
6 Icicle Plate: “Two beings of time and space set free from the Original One.”
Phiến Thạch Băng Trụ: “Hai bản thể của thời gian và không gian được giải phóng khỏi Nguyên Bản.”
7 Fist Plate: “The rift is born of disorder on the other side of this world.” Phiến Thạch Quyền Cước: “Rạn nứt được sinh ra từ sự rối loạn ở phía bên kia thế giới.”
8 Toxic Plate: “The rules of time and space change within the opposite world.”
Phiến Thạch Kịch Độc: “Các quy luật của thời gian và không gian thay đổi trong Thế Giới Đảo Ngược.”
9 Earth Plate: “When the universe was created, its shards became this Plate.” Phiến Thạch Đại Địa: “Khi vũ trụ được tạo ra, các mảnh vỡ của nó trở thành Phiến Thạch này.”
10 Sky Plate: “The being poured the remains of its power into stone and buried it deep.” Phiến Thạch Lam Thiên: “Người đổ những gì còn lại của sức mạnh vào đá và chôn sâu nó.”
11 Mind Plate: “The Original One breathed alone before the universe came.” Phiến Thạch Huyền Bí: “Nguyên Bản đã thở một mình trước khi vũ trụ đến.”
12 Insect Plate: “Where all creation was born, that is the being’s place of origin.” Phiến Thạch Ngọc Trùng: “Nơi mọi tạo vật được sinh ra, đó là nơi khởi nguồn của chúng sinh.”
13 Stone Plate: “It gathers power from the Plates, listening for the flute’s song.”
Phiến Thạch Nham Thạch: “Nó thu thập sức mạnh từ các Phiến Thạch, lắng nghe bài hát của cây sáo.”
14 Spooky Plate: “The other side of this world was given by the Original One to its raging third.”
Phiến Thạch Yêu Quái: “Phía bên kia của thế giới đã được Nguyên Bản trao cho người thứ ba đang hoành hành nó.”
15 Draco Plate: “Three beings were born to bind time and space.” Phiến Thạch Thăng Long: “Ba sinh vật được sinh ra để ràng buộc thời gian và không gian.”
16 Dread Plate: “Two make matter, and three make spirit, shaping the world.” Phiến Thạch Hung Ác: “Hai tạo ra vật chất, và ba tạo ra tinh thần, định hình thế giới.”
17 Iron Plate: “That which fills the other side of the world can shape the rage and mold it.”
Phiến Thạch Cương Thiết: “Thứ lấp đầy bên kia thế giới có thể hình thành nên cơn thịnh nộ và xáo trộn nó.”
18 Pixie Plate: “The Original One is in all things. The Original One is nowhere at all.” Phiến Thạch Tâm Hồn: “Nguyên Bản ở trong tất cả mọi thứ. Nguyên Bản không ở bất kỳ đâu.”
19 Legend Plate: “From all creations, over all creations, does the Original One watch over all.”
Phiến Thạch Truyền Thuyết: “Từ tất cả các sáng tạo, trên tất cả các sáng tạo, Nguyên Bản có giám sát tất cả không?”
DMCA.com Protection Status